Podstawowa wiedza o spalinach

Podczas spalania paliwa oprócz nieszkodliwych produktów jak woda, dwutlenek węgla lub azot powstają niebezpieczne substancje szkodliwe, jak tlenek węgla, tlenki azotu i węglowodory.

Podczas spalania różnych rodzajów paliwa powstają gazy spalinowe, które zawierają nieszkodliwe i szkodliwe składniki. Zadanie redukcji szkodliwych składników przejmuje katalizator. Wartości graniczne emisji substancji szkodliwych zdefiniowane są w tak zwanych normach Euro.

Aby zapewnić optymalne warunki pracy katalizatora pojazdy wyposażone są przynajmniej w jedną sondę lambda. Reguluje ona idealny skład mieszanki paliwowo-powietrznej. Tylko przy idealnej mieszance ("zakres stechiometryczny") katalizator może w przybliżeniu dokonać konwersji wszystkich szkodliwych spalin.

Omawiane tematy

Obwód regulacji lambda: Sterownik silnika reguluje zapłon, urządzenie wtryskowe oraz idealny skład mieszanki paliwowo-powietrznej.

Idealna mieszanka: Idealny stan mieszanki określa się grecką literą lambda.

Współczynnik nadmiaru powietrza: Współczynnik nadmiaru powietrza daje informacje o składzie mieszanki.

Tekniwiki: Czy chcesz się dowiedzieć więcej o technologii produktów? Zatem prosimy wykorzystać wiedzę naszych fachowców z platformy Tekniwiki, np. w postaci animacji 3D, wideo prezentacji i schematów ilustracyjnych.